Regulamin sklepu

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

Sklep Zabawkiogrodowe.com prowadzi sprzedaż towarów z zakresu gier i zabaw ogrodowych poprzez sklep internetowy pod adresem https://Zabawkiogrodowe.com Witryna Zabawkiogrodowe.com umożliwia składanie zamówień na towar wyszczególniony na stronie Zabawkiogrodowe.com

DEFINICJE

1. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu Zabawkiogrodowe.com i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Sklep internetowy Zabawkiogrodowe.com prowadzony jest przez: LP Dariusz Bielaczyc, NIP:5861484315 , REGON:191269426

2. Klient –osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, wyposażona w zdolność prawną, która po uprzednim zaakceptowaniu regulaminu dokonała zakupu w sklepie internetowym Zabawkiogrodowe.com

3. Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Towaru zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Zabawkiogrodowe.com

4. Produkty - Wszystkie towary oferowane w sklepie Zabawkiogrodowe.com są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

5. Sprzedawca – LP Dariusz Bielaczyc. NIP:5861484315

6. Treści – wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, opisy, schematy, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów.

7. Towar – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć poprzez Zabawkiogrodowe.com

8. Polityka prywatności i cookies – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies.

PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

9.1. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym Zabawkiogrodowe.com wystawiane są rachunki / paragony lub faktury (zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 )

9.2. Zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na podany w zamówieniu adres e-mail

KONTO

10.1. W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko i adres e-mail oraz wybiera hasło. Klient może też podać numer swojego telefonu komórkowego. Podanie tego numeru jest warunkiem koniecznym świadczenia usług dodanych przez Zabawkiogrodowe.com, o których mowa poniżej. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

10.2. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do konta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Klient może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie.

10.3. Zamieszczone w ramach Zabawkiogrodowe.com treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

10.4. W celu złożenia oferty nabycia towaru Klient powinien złożyć zamówienie. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronach internetowych Zabawkiogrodowe.com i potwierdzenie zakupu.

ZAMÓWIENIA

11.1. Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny w Zabawkiogrodowe.com. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.

11.2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o potwierdzeniu złożenia zamówienia.

CENY I PŁATNOŚCI

12.1. Wszystkie ceny w Zabawkiogrodowe.com podawane są w polskich złotych i zawierają wszelkie składniki takie jak cła i podatki.

12.2. Sprzedawca, najpóźniej w trakcie składania zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, itp.

12.3.  Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

12.3.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

12.3.2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą.

12.4. Podczas składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.

DOSTAWA

13.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

13.2. Sprzedawca informuje Klienta o możliwych sposobach dostawy poprzez formularz zamówienia.

13.3. W ten sam sposób Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie.

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)

14.1. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia. Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej (z reguły dociera do klienta do 2 dni roboczych od momentu nadania paczki.)  

14.2. Dostawa zamówionego towaru następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Klienta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY- postanowienia ogólne

15.1. Prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towarów zakupionych w Sklepie Zabawkiogrodowe.com przysługuje Klientom, którzy są konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego.

15.2. Klient, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Zabawkiogrodowe.com, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny.

15.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji składając jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres sklep@zabawkiogrodowe.com. Można skorzystać ze wzoru oświadczenia jak w punkcie 17.1 tego paragrafu.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY RZECZY

16.1. W celu skorzystania do odstąpienia z zakupu lub wymiany towaru, produkt należy niezwłocznie odesłać, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, w stanie niezmienionym w oryginalnym opakowaniu. Przed odesłaniem towaru proszę skontaktować się z obsługą sklepu w celu ustalenia adresu wysyłki. Zwracany towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część), nie może nosić śladów użytkowania. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

16.2. Przesyłki prosimy kierować na adres wskazany przez Sprzedającego. Z uwagi na różne źródła dostawy, adres odesłania towaru może być poza granicami Polski.

16.3. Zabawkiogrodowe.com nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

16.4. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Klienta płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), nie później niż 14 dni od dnia. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klienta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

16.5.  Klient ponosi koszty zwrotu Towaru oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

16.6. Klient ma prawo do otwarcia przesyłki i zbadania produktu w sposób konieczny do zbadania produktu, a w zakresie w jakim produkt został zbadany w stopniu większym niż konieczny celem sprawdzenia jego cech i właściwości, Klient odpowiada względem Sklepu za zmniejszenie w ten sposób wartości produktu w stosunku do kwoty podlegającej zwrotowi. Zmniejszenie wartości produktu jest obliczane proporcjonalnie do pierwotnej wartości produktu.

17.1 Wzór formularza odstąpienia od umowy

Adresat: (adres podany przez Sprzedającego; dopisek: zwrot)

- Ja(*) niniejszym informuję (*) o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

- Data sprzedaży (*)

- Adres konsumenta(*)

- Numer konta bankowego konsumenta (*), na który ma być dokonany zwrot pieniędzy. 

- Data

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA- TREŚCI I OPINIE

18.1. Klient oświadcza, że:

18.1.1 nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do treści, poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie oraz poza uprawnieniami do treści, w tym Opinii przez niego zamieszczonych. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania treści, chyba że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.

18.1.2. nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Zabawkiogrodowe.com; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na treściach poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu.

18.1.3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Treści, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.

DZIAŁANIA ZABRONIONE I BLOKOWANIE DOSTĘPU

19.1. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności: (a) które destabilizowałyby pracę Zabawkiogrodowe.com, utrudniałyby dostęp do Zabawkiogrodowe.com lub zawartości lub korzystanie z nich; (b) publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej (c) korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi); (d) podejmowanie innych działań na szkodę Zabawkiogrodowe.com, Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.

19.2. Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do Zabawkiogrodowe.com lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy: (a) Klient korzysta ze Zabawkiogrodowe.com w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu; (b) Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU

20.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Klienta, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).

20.2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;

20.3. Odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;

GWARANCJA

21.1. Towary oferowane w sklepie internetowym Zabawkiogrodowe.com są objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W przypadku kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w kraju lub poza jego granicami.

21.2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

PROCEDURY REKLAMACYJNE

22.1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na dwa sposoby:

22.1.1. pisemnie na adres: LP Dariusz Bielaczyc, 84-230 Rumia, ul. Podgórska 4

22.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zabawkiogrodowe.com

22.2. W opisie treści reklamacji należy podać: informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju wady, imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji (lub adres e-mail), nazwę towaru oraz o ile jest to możliwe numer zamówienia zakupu, datę zakupu.

22.3. Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedaną rzeczą, Klient będzie zobowiązany dostarczyć rzecz wraz z dowodem zakupu do punktu gwarancyjnego. Ze względu na różnorodność asortymentową oraz gabarytową, Sprzedawca w odpowiedzi na zgłoszoną reklamację wskaże miejsce do odesłania rzeczy .

22.4. W terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki Klient zostanie poinformowany na papierze lub za pomocą poczty elektronicznej, o wyniku postępowania reklamacyjnego. W przypadkach nie dotyczących rękojmi za wady Sklep udzieli odpowiedzi w terminie 30 dni od jej otrzymania

22.5. Gwarancja obowiązuje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy produkty są użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zasadami określonymi w instrukcji użytkowania. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek wynikających z wad.

22.6. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia eksploatacyjne produktu wynikające z naturalnego zużycia części i zespołów podczas normalnej pracy, do których należą m.in.: filtry, łożyska itd.

22.7. Terminy składania reklamacji:

22.7.1. do 12 miesięcy od dnia zakupu – w przypadku wad towaru leżących po stronie producenta

22.7.2. do 3 dni roboczych od dnia doręczenia – w przypadku uszkodzenia opakowania w trakcie transportu

22.7.3. do 5 dni roboczych od dnia doręczenia – w przypadku niezgodności towaru z umową

22.8. Reklamacje dotyczące uszkodzenia opakowań produktów powstałych w wyniku niestarannego zapakowania należy zgłosić drogą mailową, dołączając zdjęcia produktu oraz przesyłki. Zgłoszenie takie powinno zostać przesłane w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.

22.8. Kupujący traci gwarancję w przypadku:

22.8.1. nie wykonywania lub nieprawidłowego wykonywania konserwacji lub regulacji produktu

22.8.2. niewłaściwego przechowywania lub przewożenia produktu

22.8.3. dokonywania samodzielnych modyfikacji, napraw lub zmian konstrukcyjnych w produkcie

22.8.4 stosowania niewłaściwych części, podzespołów lub akcesoriów.

22.9. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

23.1. Administratorem danych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania Zamówienia, jest firma LP z siedzibą w Rumi 84-230, przy ulicy Podgórska 4, NIP 5861484315 zwana dalej Sprzedawcą. Sprzedawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

23.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek brak udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować niemożnością świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystanie ze Sklepu Internetowego.

23.3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w toku rejestracji w Sklepie Internetowym oraz w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego, a w szczególności w czasie dokonywania zakupów.

23.4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów Sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie Internetowym oraz w celach marketingowych.

23.5. Klienta ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania i poprawiania w każdym czasie, jak również czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

23.6. Sprzedawca nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach: utrzymanie sesji użytkownika Witryny (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, wyświetlanie dostosowanych do użytkownika reklam remarketingowych. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

24.1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 05 grudnia 2017 roku

24.2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowej wersji e-sklepu Zabawkiogrodowe.com, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci, którzy posiadają Konto, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu  poprzez przycisk akceptujący zapisy regulaminu, pojawiąjący się przy składaniu zamówienia przez Klienta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

24.3. Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta. Niezwłocznie, po otrzymaniu przez Sprzedawcę wypowiedzenia, konto Klienta w Zabawkiogrodowe.com zostanie usunięte.

24.4. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi e-sklepu Zabawkiogrodowe.com na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.

24.5. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.

24.6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klienta może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika Klientów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Klientów pod adresem: www.uokik.gov.pl.

OPISY PRODUKTÓW

25.1. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z baz danych producentów, własnych zasobów oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych  pochodzących z witryny Zabawkiogrodowe.com

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO          

26.1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

26.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.