PROCEDURY REKLAMACYJNE

1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na dwa sposoby:

1.1. pisemnie na adres: LP , 84-230 Rumia, ul. Podgórska 4

1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zabawkiogrodowe.com

2. W opisie treści reklamacji należy podać: informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju wady, imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji (lub adres e-mail), nazwę towaru oraz o ile jest to możliwe numer zamówienia zakupu, datę zakupu.

3. Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedaną rzeczą, Klient będzie zobowiązany dostarczyć rzecz wraz z dowodem zakupu do punktu gwarancyjnego. Ze względu na różnorodność asortymentową oraz gabarytową, Sprzedawca w odpowiedzi na zgłoszoną reklamację wskaże miejsce do odesłania rzeczy .

4. W terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki Klient zostanie poinformowany na papierze lub za pomocą poczty elektronicznej, o wyniku postępowania reklamacyjnego. W przypadkach nie dotyczących rękojmi za wady Sklep udzieli odpowiedzi w terminie 30 dni od jej otrzymania

5. Gwarancja obowiązuje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy produkty są użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zasadami określonymi w instrukcji użytkowania. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek wynikających z wad.

6. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia eksploatacyjne produktu wynikające z naturalnego zużycia części i zespołów podczas normalnej pracy, do których należą m.in.: filtry, łożyska itd.

7. Terminy składania reklamacji:

7.1. do 12 miesięcy od dnia zakupu – w przypadku wad towaru leżących po stronie producenta

7.2. do 3 dni roboczych od dnia doręczenia – w przypadku uszkodzenia opakowania w trakcie transportu

7.3. do 5 dni roboczych od dnia doręczenia – w przypadku niezgodności towaru z umową

8. Reklamacje dotyczące uszkodzenia opakowań produktów powstałych w wyniku niestarannego zapakowania należy zgłosić drogą mailową, dołączając zdjęcia produktu oraz przesyłki. Zgłoszenie takie powinno zostać przesłane w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.

8. Kupujący traci gwarancję w przypadku:

8.1. nie wykonywania lub nieprawidłowego wykonywania konserwacji lub regulacji produktu

8.2. niewłaściwego przechowywania lub przewożenia produktu

8.3. dokonywania samodzielnych modyfikacji, napraw lub zmian konstrukcyjnych w produkcie

8.4 stosowania niewłaściwych części, podzespołów lub akcesoriów.

9. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.